Reglement tennispark en ledenadministratie

I. Tennispark

Het tennispark is geo­pend van 8:00 uur tot 23:30 uur. De banen kunnen worden bespeeld van 8:15 uur tot 23:15 uur. Dekker Zoetermeer kan in overleg met het TVDR Bestuur op zaterdagavond bij weinig activiteiten het buitenpark eerder sluiten, leden kunnen dan wel spelen zij moeten alleen de sleutel van het hek bij de bowlingreceptie halen.

TVDR beschikt in 2013 overdag over acht banen (baan 1 t/m 8), 's avonds na 19:00 uur en gedurende competities en toernooien over tien banen. Buiten deze tijden zijn baan 9 en 10 verhuurbanen voor Dekker Zoetermeer.
Daarnaast stelt Dekker Zoetermeer als uitwijk bij zware bezetting van de buitenbanen, binnenbaan 1 en 2 beschikbaar. Daarom zijn baan 1 en 2 ook opgenomen in de afhangcomputer.
De twee binnenbanen zijn beschikbaar onder de volgende condities:
Dekker Zoetermeer verhuurt binnenbaan 1 en 2 in de periode van 1 april tot 1 oktober 2013 als laatste aan derden. Zolang deze banen niet verhuurd zijn, kunnen TVDR leden deze banen afhangen. Bij weersomstandigheden waarbij de buitenbanen onbespeelbaar zijn worden de banen niet ter beschikking gesteld.

Men dient op het park cor­rect gekleed te gaan. Onder correcte kleding wordt ver­staan: kleding die als ten­niskleding wordt ver­kocht. De ba­nen mogen alleen met tennisschoenen worden betreden. Aanwijzingen van het onderhoudspersoneel betreffende het sproeien van de banen, het onderhoud en de orde van het park dienen te worden opgevolgd. Leden mogen gebruik maken van de kleedkamers, douches, sauna en de ho­recafacili­teiten van Dekker Zoetermeer­.

Houdt het tennispark en de clubruimte schoon! Breng glas­werk, lege flesjes etc. terug naar de bar in de club­ruimte en schoenen vegen voor het betreden van het pand.

Het is niet toegestaan honden op het park mee te brengen.

II.  Speelruim­te:                                 

Tennislessen worden gewoonlijk gegeven op de banen 5 en 6. De lesdagen en -tijden staan gereserveerd in de afhangcomputer. In principe kunnen alle banen worden gereserveerd voor:

De officiële KNLTB compe­titie op woensdagmiddag, zaterdag en zondag, door de Commissies geor­gani­seerde interne competi­ties, clubkampioenschappen, door de Commissies geor­gani­seerde toernooien het "Open (jeugd- en se­nioren) Toernooi TV Dek­ker Rokkeveen" en nadere, door het be­stuur aangewezen evenementen en activiteiten, deze zullen ook in de afhangcomputer gereserveerd zijn.

Op woensdagochtend en op vrijdagochtend zijn een aantal banen in principe gereserveerd voor de Commissie Re­creatie­ Seni­oren in verband met het racket­trek­ken. Op vrijdagavond zijn de banen in principe gereserveerd voor de Commissie Recreatie Seni­oren in verband met de rang­lijstcom­petitie. Vanuit thuis kunt u via de webpagina Afhangbord bekijken hoe de situatie op dat moment is.

III.    Afhangreglement:

De regels van het afhangen zijn verwerkt in de afhangcomputer, met als doel alle leden een eerlijke en gelijke kans te geven om van de tennis­banen gebruik te maken. Een tennisbaan kan wor­den afgehangen voor een periode van 45 minuten. Dit geldt zowel voor het enkel- als het dubbelspel. Bij grote drukte kan de afhangcomputer een an­dere speel­duur bepalen, of het enkelspel uitsluiten. Er kan alleen worden af­ge­schreven met 2, 3 of 4 gel­dige pasjes. Het is niet toege­staan pas­jes van andere le­den te ge­bruiken. Geldige pasjes zijn: de ledenpas van TV Dekker Rok­keveen, een namens het be­stuur door Dekker Zoetermeer afgegeven voor­lopige pas, of een door de receptie van Dekker Zoetermeer af­gegeven intro­duc­tiepas. Het aantal spelers op een tennisbaan moet tijdens de afgeschreven periode overeenkomen met het aantal geldige pasjes op de af­hangcomputer­­­.  Als de afgeschreven periode is verstreken mag worden doorgespeeld tot de volgende spelers bij de baan aankomen.

Op het af­schrijfbord moet altijd te zien zijn welke banen bezet zijn en door wie.

Banen moeten direct na afloop van de speelperiode worden gesleept, tenzij andere aanwijzingen zijn ge­geven. Leden van het bestuur, of door het bestuur aange­wezen personen, zijn bevoegd toe te zien op de nale­ving van dit reglement en maat­regelen te nemen in geval van overtre­ding. Hun inter­pre­tatie van dit reglement is bindend.

 • Een tennisbaan wordt altijd afgeschreven voor een periode van 45 minuten met de pas van Dekker Zoetermeer.
 • Bij grote drukte (wachtijden langer dan 60 minuten) schakelt het systeem over op dubbelspel (4 pasjes nodig om af te hangen).
 • Een speelperiode kan op elk veelvoud van 5 minuten beginnen.
 • Geldige pasjes zijn de ledenpas van TV Dekker Rok­keveen, mits het lidmaatschap voldaan is of een tijdelijke door de receptie afgegeven pincode.
 • Als de afgeschreven periode is verstreken mag worden doorgespeeld tot de volgende spelers bij de baan aankomen.
 • Indien de baan na uw speeltijd niet is afgehangen kunt u gedurende 15 minuten niet opnieuw afhangen, daar u op uw huidige baan nog kunt doorspelen.
 • Dagleden mogen van maandag tot en met vrijdag tussen 8:15 uur en 17:00 uur afhangen. ­
 • Mini- en jeugdleden kunnen iedere dag tussen 8:15 en 18:00 uur afhangen. Buiten de voor hen aangegeven periode mogen zij alleen samen met twee of meer seniorleden van een baan gebruikmaken.
 • ­­­­­­­Jeugdleden (tot 16 jaar) mogen iedere dag tussen 8:15 uur en 18:00 uur afhangen.
 • Juniorleden (16 en 17 jaar) mogen iedere dag tussen 8:15 uur en 19:00 uur en in het weekend afhangen.
 • Juniorleden van 18 en 19 jaar oud hebben dezelfde faciliteiten als seniorleden.
 • Jeugd- en juniorleden mogen buiten de voor jeugd- en juniorleden aangegeven perioden alleen samen met twee of meer seniorleden van een baan gebruik maken.
 • Juniorleden mogen de banen 3 en 4 ook na 19:00 uur afhangen.
 • Dit geldt ook voor jeugdleden, die voor de vereniging in de landelijke senioren zondagcompetitie spelen.

IV.  Introductiereglement:

Het is een lid toege­staan ten hoogste drie dagdelen per seizoen een specifiek niet-lid te introduceren. ­Leden die een niet-lid willen introduceren dienen hun naam en de naam van de geïntroduceerde op te geven bij de receptie van Dekker Zoetermeer.

Introducees met een leeftijd vanaf 20 jaar ontvangen na betaling van € 7,50 van de receptie Dekker Zoetermeer een introductie-pas die een dagdeel geldig is. Introducees met een leeftijd tot 20 jaar betalen € 2,00, Na 3 keer introduceren wordt de introducee een lidmaatschap aangeboden (actueel geldende prijs lidmaatschap minus 3 * € 7,50).

Een dag­deel is een ochtend, een middag of een avond.

V. Lichtreglement:

Het licht wordt (op verzoek) bediend door de receptionistes van Dekker Zoetermeer. De wedstrijdverlichting wordt alleen bij officiële wedstrijden ontstoken.

­VI. Ledenadministratie:

De ledenadministratie wordt verzorgd door Dekker Zoetermeer. Alle mutaties, zoals verhuizingen, en opzeggingen kunt u melden per e-mail aan tvdr@dekkerzoetermeer.nl, of schriftelijk t.a.v. Dekker Zoetermeer, ledenadministratie TVDR, Scheglaan 12, 2718 KZ ZOETERMEER

Opzeggingen dienen voor 1 december van het lidmaatschapsjaar te worden gedaan.

Speelsterktewijzigingen:  kunnen niet door Dekker Zoetermeer worden behandeld. Dit wordt 1 maal per jaar door de KNLTB vastgesteld.                               

De receptie van Dekker Zoetermeer maakt eenmalig een magneetpas (niet de KNLTB pas) aan, passen ouder dan 3 jaar kunnen kosteloos worden vervangen. De magneetpas is pas geldig bij de afhangcomputer na betaling van het lidmaatschapsgeld. Bij verlies van de magneetpas wordt € 2,00 berekend.

Voor alle leden, die voor 1 juni 2013  lid zijn of worden, wordt verplicht een KNLTB pas aangevraagd. Na 1 juni worden geen KNLTB passen meer aangevraagd. Bij verlies of diefstal kunt u bij de receptie een formulier verkrijgen, waarmee u zelf een nieuwe pas bij de KNLTB kunt aanvragen.

Klik hier om je nu aan te melden als lid van TVDR

VII. Blessureregeling

Het niet kunnen spelen gedurende het seizoen wegens een blessure is geheel voor risico van het lid. TVDR maakt een uitzondering, indien wegens zwangerschap of ernstige blessure de rest van het buitenseizoen niet meer gespeeld kan worden. Dan wordt onder aftrek van € 15,00 administratiekosten het evenredige deel van het seizoen gereserveerd. De regeling gaat in op het moment van melding van de blessure (achteraf melden is niet mogelijk).  Het evenredige deel dient tenminste € 15,00 te bedragen. Het evenredige deel dient verrekend te worden met een nieuw lidmaatschap van TVDR. Dit kan ook op naam van familie of kennissen komen.


Ogenblik a.u.b. ...