Datum

14 december 2020

Tijd

20:00 - 21:30

Beste TVDR leden,

Het bestuur van TVDR nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) van onze vereniging op maandag 14 december 2020, start 20.00 uur, online via MS Teams.

Vanwege de aanhoudende maatregelen omtrent het coronavirus zal de ledenvergadering wederom online plaatsvinden. Tijdens de najaars ALV blikken wij vooruit naar 2021. Dit is wederom bij uitstek het moment om met het bestuur in gesprek te gaan dus doe mee aan de vergadering, via MS Teams deelnamelink die per e-mail is verstuurd.

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken; Mededelingen Bestuur
 3. Notulen ALV 9 september 2020
  De notulen van de vorige vergadering zijn te vinden op onze website www.tvdr.nl onder het menu Clubnieuws
  Let op: Je kan het verslag alleen vinden als je bent ingelogd.
 4. Verkiezing bestuursleden
  Hans van der Reijden is statutair aftredend. Het bestuur draagt Daan Bregman voor als Penningmeester
 5. Plannen 2021 door de commissies
  De bestuursleden van de commissies Recreatie Senioren (CRS) , Recreatie Junioren (CRJ) en Technisch Beleid (CTB) lichten hun plannen voor 2021 toe
 6. Begroting 2021 en vaststellen contributie 2021
  De Penningmeester licht de begroting voor 2021 toe en het bestuur vraagt akkoord op deze begroting.
  Vervolgens dient de contributie voor 2021 te worden vastgesteld.
 7. Benoeming kascommissie
 8. Voorstellen van de zijde van het Bestuur
  Er zijn geen voorstellen van het bestuur anders dan in de voorgaande agendapunten besproken.
 9. Voorstellen ingediend door de leden
  Volgens de statuten kunnen leden tot zeven dagen voor de verzending van de agenda schriftelijk voorstellen indienen bij het secretariaat van de vereniging, deze dienen tenminste door vijf leden te zijn ondertekend. Op dit moment hebben we geen voorstellen ontvangen. We willen toch iedereen nog in de gelegenheid stellen om voorstellen in te dienen. Deze kunnen tot uiterlijk maandag 7 december a.s. worden ingediend door een e-mail te sturen naar secretaris@tvdr.nl
 10. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag
 11. Sluiting

Met sportieve groet,
het TVDR bestuur