Fair Play

TVDR preventie- en integriteitsbeleid

Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de sport, en daarmee ook niet binnen onze vereniging T.V. Dekker Rokkeveen. Op en naast de baan dient iedereen zich eerlijk en sportief te gedragen. 

Om dit doel te bereiken zijn binnen TVDR twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld: Wilma Noort en Petra van Winden.

Leden die in aanraking komen met ongewenst of niet integer gedrag kunnen daarvan melding doen via vertrouwenscp@tvdr.nl. Elke melding wordt vertrouwelijk behandeld.

KNLTB

Wat houdt de gedragscode van de KNLTB in?

 • Handel nooit op een wijze die de naam van de tennissport en van TVDR kan schaden.
 • Houd je aan de spelregels en in voorkomende gevallen aan de van toepassing zijnde reglementen.
 • Speel niet vals. Op en om de baan wordt onsportief en onfatsoenlijk gedrag en taalgebruik niet getolereerd.
 • Gebruik nooit stimulerende middelen.
 • Maak geen afspraken die het verloop en resultaat van een wedstrijd of competitie kunstmatig beïnvloeden dan wel vervalsen.
 • Treedt iedereen met respect tegemoet. Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen.
 • Raak niemand tegen zijn of haar wil aan. Onthoud je van seksuele intimidatie.
 • Respecteer andermans privacy en ga zorgvuldig om met sociale media en met het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens.
 • Ga netjes om met je omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen.
 • Wees een voorbeeld voor anderen en gedraag je naar je functie.
 • Spreek anderen aan op ongewenst gedrag en meld het, bij een VCP (zie hieronder) of bij het Bestuur. Stimuleer anderen dat ook te doen.

Ongewenst gedrag

Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn:

Discriminatie

Dit is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen. In de Nederlandse wet worden 11 discriminatiegronden beschreven: leeftijd, seksuele gerichtheid, godsdienst en levensovertuiging, etniciteit, geslacht (gender), nationaliteit, handicap of chronische ziekte, politieke overtuiging, burgerlijke staat, soort contract en arbeidsduur.

Integriteit

Voor bestuurders en functionarissen gaat dit over het scheppen van de randvoorwaarden voor beleidsvoering, doelrealisatie en verantwoording aan betrokkenen. Goed sportbestuur is vooral ook het goede voorbeeld géven, het goede voorbeeld léven en anderen in staat stellen dit ook te doen.

Voor sporters gaat dit over het open, eerlijk en transparant je sport uitvoeren.

Machtsmisbruik
Het gedrag van anderen in een richting sturen die vooral voor de machthebber beter uitkomt. Of anderen dingen laten doen die ze eigenlijk niet willen.
Intimidatie

Iemands gedrag beïnvloeden door diegene angst aan te jagen.

Pesten

Dit betreft alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel/herhalend karakter, fysiek of online. Pesten, discriminatie en/of belediging wordt bedreigen (dus strafbaar) als de andere persoon er bang van wordt en er dus een gevoel van onveiligheid ontstaat.

Seksuele intimidatie en misbruik

Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding), dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast. Dit in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.