Iedere gebruiker, die toegang heeft tot de website van de Tennisvereniging Dekker Rokkeveen Zoetermeer (hierna te noemen TVDR) en deze site gebruikt, voor welke doeleinden dan ook, stemt in met het onderstaande:

TVDR besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Toch is het mogelijk, dat er in zowel de website van TVDR, als de aan deze website gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. TVDR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. TVDR aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de website van TVDR. TVDR geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook. TVDR spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. Mocht u van mening zijn dat enige content verwijderd zou moeten worden, om welke reden dan ook, is een e-mail aan TVDR, onder vermelding van de reden, over het algemeen voldoende. TVDR zal dan zo spoedig mogelijk een beslissing nemen betreffende de klacht en indien gegrond het desbetreffende content verwijderen. De website van TVDR, evenals de websites naar welke middels de website TVDR wordt verwezen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.